Rzeczy znalezione 

 
 

Zadania z zakresu rzeczy znalezionych realizuje Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim II piętro pokój numer 211.

Adres : 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Telefon 58 767 35 65

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek- piątek : 7.30-15.30

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 poz. 397) wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2015r.
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r. poz.121 ze.zm.)
3) ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz.1446)

Właściwość starosty lub innych podmiotów  w sprawach rzeczy znalezionych : 

  • Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
  • Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
  • Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4( ustawy o rzeczach znalezionych), lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.
  • Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
  • Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru.

Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

 

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Starostwa  w celu jej odebrania muszą określić :

  • miejsce i czas zgubienia rzeczy,
  • dokładny opis rzeczy(np.  cechy charakterystyczne, znaki szczególne),
  • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu lub inny dokument poświadczający posiadanie rzeczy, numery seryjne, własne oznaczenia, bądź opisy widocznych środków zużycia, fotografie ).

 

W sprawie odbioru rzeczy znalezionej - wskazane jest wcześniejsze telefoniczne skontaktowanie się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim pod nr telefonu 58 767 35 65.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

W przypadku nie ustalenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy bądź nieodebrania rzeczy w ustawowym terminie przez osobę uprawnioną, nastąpi jej likwidacja w trybie art. 187 z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 2014r. poz. 121 z późn. zm.)

 
Liczba odwiedzin : 1406
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Pazda Elżbieta
Czas wytworzenia: 2015-06-23 08:11:30
Czas publikacji: 2015-09-21 11:45:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak