ZAWIADOMIENIE 

 
 

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 72 ust 6 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 11.02.2019r. wydana została decyzja administracyjna Starosty Starogardzkiego Nr AB.6740.3.347.2018 Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej ś/c dn 225 o długości łącznej ok. 166,5 mb w ramach zadania inwestyjnego p.n. : „Gazyfikacja Skórcza  ETAP – I”  w Starogardzie Gdańskim na terenie działek nr: 3/15 i 8 , obręb ewidencyjny 11. 

Z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, w pokoju nr 06 w godzinach:

 

7.30 – 15.30 ( poniedziałek -wtorek)

7.30 – 17.00 (środa)

7.30 – 14.00 (piątek)

( w czwartki wydział nieczynny)

tel. 058- 767-35-24 w terminie do 25.02.2019r.

 
Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Zabrocki
Czas wytworzenia: 2019-02-11 13:23:11
Czas publikacji: 2019-02-11 13:23:11
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-26