Grupy spraw 

 

 

POKÓJ 014 i 015 - Stanowiska od nr 1 do nr 8 - REJESTRACJA POJAZDÓW - "bilet U"

 

̶ rejestracja pojazdów nowych,

̶ rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy,

̶ przerejestrowanie pojazdów zarejestrowanych na terenie naszego kraju,

̶ rejestracja czasowa pojazdów w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

̶ rejestracja pojazdów zabytkowych i pojazdów konstrukcji własnej „SAM”,

̶ powtórna rejestracja pojazdów w przypadku: odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę za unikatowy, ciągnika i przyczepy rolniczej,

̶ wyrejestrowanie pojazdów w przypadku: demontażu , kasacji, wywozu za granicę, kradzieży, trwałej utraty pojazdu,

̶ wydawanie decyzji na nabicie numerów i tabliczki znamionowej dla pojazdów zarejestrowanych i pojazdów konstrukcji własnej „SAM”,

̶ wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych,

̶ wydawanie na wniosek tablic rejestracyjnych indywidualnych,

̶ wymiana starych tablic rejestracyjnych na nowe w przypadku zagubienia, kradzieży i zniszczenia,

̶ wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejny wpis terminu badania technicznego,

̶ wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu zamieszkania lub nazwiska właściciela pojazdu,

̶ wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę rodzaju pojazdu lub parametrów technicznych pojazdu,

̶ dopisywanie lub wykreślanie w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu adnotacji na temat zastawów,

̶ dopisywanie lub wykreślanie w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu adnotacji na temat współwłaściciela i współwłasności,

̶ czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu i przywrócenie do ruchu po czasowym wyrejestrowaniu (dotyczy - samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 tony, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy).

 

 

POKÓJ 020 - DOWODY REJESTRACYJNE - "bilet B"

 

̶ wymiana pozwoleń czasowych na dowody rejestracyjne (odbiór dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów),

̶ zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w tutejszym starostwie,

̶ informacja na temat spraw związanych z rejestracją pojazdów,

̶ wpisanie adnotacji (Hak, Gaz, Taxi, L, VAT, itp.) w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

̶ wyrobienie wtórnika nalepki kontrolnej,

̶ odebranie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zatrzymanego przez Policję,

̶ uzyskanie zaświadczenia na temat zarejestrowanego pojazdu w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,

̶ uzyskanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego dla spraw związanych z demontażem pojazdu lub ubezpieczeniem.

 

 

POKÓJ 012 - PRAWA JAZDY - "bilet C"

 

̶ wydanie (wygenerowanie) profilu kandydata na kierowcę – PKK,

̶ wydanie prawa jazdy po raz pierwszy po zdaniu egzaminu w WORD,

̶ informacja na temat spraw związanych z uprawieniami do kierowania pojazdami, prawami jazdy, pozwoleniami do kierowania tramwajami,

̶ wydanie wtórnika prawa jazdy ze względu na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dokumencie, utraty dokumentu lub zniszczenia,

̶ wydawanie międzynarodowego prawa jazdy na podstawie krajowego prawa jazdy,

̶ wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,

̶ wymiana prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem na podstawie art. 150 ustawy „ Prawo o ruchu drogowym”,

̶ wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem,

̶ skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem i na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz po kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

̶ przywrócenie i zwrot uprawnienia do kierowania pojazdem po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.

 


Liczba odwiedzin : 4243
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kosiedowski
Czas wytworzenia: 2009-05-12 13:30:36
Czas publikacji: 2018-12-03 09:12:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak