Rada Powiatu Starogardzkiego 

 

 

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady.

Kadencja Rady trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa stosowna ustawa. W skład Rady Powiatu wchodzi 25 radnych.

Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

Rada powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

W istotnych dla powiatu lub mieszkańców sprawach Rada może wyrażać opinie i zajmować stanowiska w formie rezolucji, apeli oraz oświadczeń.

Działalność Rady Powiatu reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz Statut Powiatu Starogardzkiego.

 


Obsługę administracyjną Rady Powiatu i komisji zapewnia Biuro Rady Powiatu.
 

Adres: ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gd.
tel.: 58 767 35 63
e-mail:
rada@powiatstarogard.pl

 

Kierownik: Katarzyna Suchocka

 

 


Liczba odwiedzin : 8536
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2006-11-30 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-21 12:26:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak