Prawo miejscowe 

 

​ 

1. Uchwała nr XLII/318/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Starogardzkiego - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 122 poz. 2552 z dnia 29.11.2006r.

Uchwała Nr XL/292/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Starogardzkiego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 27 poz. 470 z dnia 23.02.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/27/470

2. Uchwała Nr VII/40/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu Powiatu.

3. Uchwała Nr XI/60/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 października 1999 roku w sprawie ustalenia opłat parkingowych 

Uchwała Nr XIV/76/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29 grudnia 1999 roku zmieniająca uchwałę RPS nr XI/60/99 z dnia 8 października 1999 roku w sprawie uchwalenia opłat parkingowych

4. Uchwała Nr XI/61/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 października 1999 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.

Uchwała Nr XLI/289/2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej ul. Sosnowa w Czarnej Wodzie - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 13 poz. 129 z dnia 27.01.2003r.

Uchwała nr XIX/123/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 września 2004 roku w sprawie zakwalifikowania do kategorii dróg powiatowych - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 143 poz. 2533 z dnia 29.11.2004r.

Uchwała nr XI/64/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 27.09.2007 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2621G Osieczna - Zimne Zdroje - Jastrzębie - do granicy gminy Osieczna o długości 8,4 km kategorii dróg powiatowych - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 156 poz. 2952 z dnia 26.11.2007r.

Uchwała nr XXII/151/2008 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 3.7.2008r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2734 G - ul. Dworcowa w Lubichowie o długości 0.993 km kategorii dróg powiatowych - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97 poz. 2487 z dnia 29.8.2008r.

Uchwała XLVIII/345/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie zaliczenia dróg powiatowych: Nr 2207G - ul Kościuszki (na odcinku od ul. Starogardzkiej do pl. Gen. Hallera), Nr 2763G - pl. Hallera, ul. Wybickiego oraz ul. Chojnicka w Skarszewach do kategorii dróg gminnych
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/138/2711

Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi Nr 2621 G – ul. Mickiewicza na odcinku 729m w Osiecznej celem zaliczenia do kategorii dróg gminnych – publikacja Dz. U. Woj. Pom. Nr 134 poz. 2715 z dnia 19.10.2011.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/134/2715/

5. Uchwała Nr XXIV/148/2000 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 listopada 2000 roku w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Starogardzkiego.

6. Uchwała Nr XXIV/149/2000 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 listopada 2000 roku w sprawie ustanowienia „Dnia Powiatu Starogardzkiego".

7. Uchwała Nr XXXVI/206/2001 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Starogardzkim przewidzianych do funkcjonowania od l września 2002 roku - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 39 poz. 893 z dnia 14.06.2002r.

8. Uchwała Nr XXXVII/241/2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia l lutego 2002 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Starogardzkiego z tytułu należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Starogardzki przysługujących od rodziców naturalnych - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 103 poz. 2746 z dnia 31 grudnia 2002r.

9. Uchwała Nr XLI/287/2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 poz. 1120 z dnia 10.07.2002r.

Uchwała Nr XLV/322/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie podziału Powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze- publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 85 poz. 1536 z dnia 15.06.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/85/1536

10. Uchwała Nr XLII/290/2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Starogardzkiego - publikacja na stronie internetowej Powiatu.

11. Uchwała Nr XLII/295/2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie zasad gospodarowania powiatowym zasobem mieszkaniowym - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 13 poz. 127 z dnia 27.01.2003r. - zmiana Uchwała Nr XII/72/2003 z dnia 11 grudnia 2003r. - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 44 poz. 862 z dnia 13.04.2004r.

12. Uchwała Nr IV/19/2003 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 49 poz. 742 z dnia 7.04.2003r.

Uchwała nr XI/67/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 27.09.2007 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, o których mowa w art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym - publikacja Dz. U. Woj. Pom. Nr 156 poz. 2953 z dnia 26.11.2007r.

Uchwała nr XXVII/184/2008 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 19.12.2008r. zmieniająca uchwałę nr XI/67/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, o których mowa w art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym - publikacja Dz. U. Woj. Pom. Nr 24 poz. 529 z dnia 17.2.2009 r.

Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu starogardzkiego, o którym mowa w art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym – publikacja Dz. U. Woj. Pom. Nr 107 poz. 2192 z dnia 01.09.2011.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/107/2192/

Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 21.12.2011 w sprawie wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu starogardzkiego, o których mowa w art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym - publikacja Dz. U. Woj. Pom. Rocznik 2012 poz. 97 z dnia 12.01.2012
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2012/7/97

13. Uchwała Nr VIII/43/2003 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 6 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami - publikacja na stronie internetowej Powiatu.

14. Uchwała Nr XII/73/2003 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia zasad przydziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ustalenia innych zadań aniżeli wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 44 poz. 863 z dnia 13.04.2004r.

Uchwała Nr XLII/297/2010 Rady Powiatu Starogadzkiedo w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/73/2003 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia zasad przydziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ustalenia innych zadań aniżeli wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1005 z dnia 22.04.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/58/1005

15. Uchwała Nr XIII/83/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 68 poz. 1289 z dnia 4.06.2004r.

Uchwała nr XXXIX/283/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i innym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 24 poz. 431 z dnia 18.02.2010 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/24/431

16. Uchwała Nr XV/104/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 90 poz. 1638 z dnia 27.07.2004r.

Uchwała Nr XXIV/158/2005 z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18.06.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego- publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 118 poz. 2399 z dnia 28.11.2005r.

17. Uchwała Nr XVII/113/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustanowienia na terenie Powiatu Starogardzkiego zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 133 poz. 2351 z dnia 4.11.2004r.

18. Uchwała Nr XVIII/118/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania statutów zespołom szkół w Powiecie Starogardzkim - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 24 poz. 482 z dnia 16.03.2005r.

19. Uchwała Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Starogardzkiego na lata 2004 - 2008. - publikacja na stronie internetowej Powiatu Starogardzkiego,

Uchwała Nr XXV/168/2005 z dnia 23.03.2005r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Starogardzkiego na lata 2004-2008

Uchwała Nr XXVI/178/2005 z dnia 22.04.2005r. zmieniająca uchwałę nr XXV/168/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Starogardzkiego na lata 2004-2008

20. Uchwała Nr XXIV/151/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego dnia 22 lutego 2005r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Skarszewach, ul. Szkolna 9.

21. Uchwała Nr XXIV/152/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie likwidacji szkół z końcem roku szkolnego, wchodzących w skład Zespołu szkół Specjalnych w Skarszewach, ul. Szkolna 9.

22. Uchwała Nr XXVI/182/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w roku szkolnym / akademickim 2005/2006 - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom Nr 113 poz. 2272 z dnia 21.11.2005r.

Uchwała Nr XXXV/241/2006 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/182/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w roku szkolnym/akademickim 2005/2006.

Uchwała Nr XXXIX/277/2006 z dnia 19 maja 2006r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/182/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w roku szkolnym/akademickim 2005/2006

23. Uchwała Nr XXV/167/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Starogardzkiego na lata 2005-2006. - publikacja na stronie internetowej Powiatu,

Uchwała Nr XXVI/177/2005 z dnia 22 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXV/167/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Starogardzkiego na lata 2005-2006

24. Uchwała Nr XXVIII/196/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia l lipca 2005 roku w sprawie zmiany nazwy zespołu szkół: Zespołu Szkół Agrobiznesu w Skórczu na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu imienia Włodzimierza Mykietyna - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 116 poz. 2338 z dnia 25.11.2005r.

25. Uchwała Nr XXVIII/200/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia l lipca 2005 roku w sprawie nadania statutów zespołom szkół: Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołowi Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie oraz Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu. - publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 116 poz. 2342 z dnia 25.11.2005r.

26. Uchwała Nr XXVIII/202/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przekazania prowadzenia działań związanych z promocją turystyki i informacją turystyczną Powiatu Starogardzkiego Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie".

27. Uchwała Nr XXXII/218/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 października 2005r. w sprawie ustalenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej.

Uchwała nr II/11/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 15.12.2006 roku w sprawie ustalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 44 poz. 617 z dnia 20.2.2007r.

Uchwałą nr XII/70/2007 z dnia 26.10.2007r. zmieniająca uchwałę nr II/11/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej. - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 170 poz. 3657 z dnia 21.12.2007r.

28. Uchwała Nr XXXIV/233/2005 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przekazania przez Powiat Starogardzki zadań powiatowej biblioteki publicznej Gminie Miejskiej w Skórczu.

29. Uchwała Nr XXXV/235/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Uchwała nr IV/26/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 26.01.2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Uchwała nr XV/105/2007 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 32 poz. 982 z dnia 28.04.2008r.

30. Uchwała Nr XXXV/239/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gd. przy ul. Kościuszki 131 II Liceum Ogólnokształcącego.

31. Uchwała Nr XXXV/240/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gd: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gd. przy ul. Kościuszki 131.

32. Uchwała Nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego".

33. Uchwała Nr XXXVI/256/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Starogardzie Gd. wchodzącej w skład zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Sobieskiego 6.

34. Uchwała Nr XXXVII/266/2006 z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chojnickiej 70.

35. Uchwała Nr XXXIX/275/2006 Rady powiatu Starogardzkiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie nadania statutu II Liceum Ogólnokształcącemu w Starogardzie Gd. przy ul. Kościuszki 131.

36. Uchwała Nr XXXIX/276/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagrody Starosty Starogardzkiego dla najlepszych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

37. Uchwała nr V/37/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 16.03.2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w roku 2007 - zmiana do uchwały nr VI/47/2007 RPS z dnia 3.04.2007r.

Uchwała nr XIX/135/2008 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1.4.2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w roku 2008 - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 56 poz. 1575 z dnia 20.6.2008r. - ww. uchwała utraciła moc uchwałą nr XXXII/229/2009 z dnia 23.4.2009r.

Uchwała nr XXXII/229/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 88 poz. 1777 z dnia 9.7.2009r.

38. Uchwały nr XLI/310/2006 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 31.08.2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim

Uchwała nr V/44/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 16.03.2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zmiany do

Uchwała nr XV/109/2007 w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

39. Uchwała nr IX/54/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29.06.2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród - publikacja Dz. U. Woj. Pom. Nr 144 poz. 2685 z dnia 16.X.2007r.

40. Uchwała nr IX/56/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego zmieniająca uchwałę nr XIX/100/2000 Rady Powiatu starogardzkiego z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hallera 27 - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 144 poz. 2686 z dnia 16.X.2007r.

41. Uchwała nr IX/57/2007 Rady Powiatu Starogardzkiego zmieniająca uchwałę nr XIX/101/2000 Rady Powiatu starogardzkiego z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Wojska Polskiego 12 - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 144 poz. 2687 z dnia 16.X.2007r.

42. Uchwała nr XVI/119/2008 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30.1.2008r. w sprawie założenia Technikum w Skórczu - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 45 poz. 1318 z dnia 2.6.2008r.

43. Uchwała nr XXIII/160/2008 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29.8.2008r. w sprawie rozszerzenia działalności Specjalistycznego Szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim poprzez utworzenie w strukturze Oddziału Neurologicznego Pododdziału udarowego - publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 109 poz. 2648 z dnia 14.10.2008r.

Uchwała nr XXIX/207/2009 w sprawie rozszerzenia działalności Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim poprzez utworzenie Oddziału Ginekologicznego i Zespołu Transportu Sanitarnego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 57 poz. 1081 z dnia 24.4.2009 r.

44. Uchwała nr XXX/211/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie założenia Technikum w Czarnej Wodzie.

45. Uchwała nr XXX/212/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Czarnej Wodzie.

46. Zarządzenie Nr 20/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Starogardzki - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 46 poz. 904 z dnia 30.3.2009 r.

Zarządzenie Starosty Starogardzkiedo Nr 19/2010 z dnia 2010.03.10 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Starogardzki - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 43 poz. 755 z dnia 26.03.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/43/755

Zarządzenie 3/2011 Starosty Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej publikacja - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Rok 2011 Nr 28 poz. 646 
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/28/646

47. Zarządzenie Nr 21/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej - Rodzinny Dom Dziecka w Osieku prowadzonej przez Powiat Starogardzki -publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 46 poz. 904 z dnia 30.3.2009 r.

48. Zarządzenie Nr 49/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie powiatu starogardzkiego.

Zarządzenie Starosty Starogardzkiego Nr 18/2010 z dnia 2010.03.10 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie powiatu starogardzkiego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 43 poz. 756 z dnia 26.03.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/43/756

Zarządzenie 18/2011 Starosty Starogardzkiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu starogardzkiego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Rok 2011 Nr 30 poz. 667
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/30/667

49. Uchwała nr XXXVI/255/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2009 roku w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2843 z dnia 16.11.2009 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/152/2843

50. Uchwała nr XXXVI/259/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osieczna w 2009 r. - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2844 z dnia 16.11.2009 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/152/2844

51. Uchwała nr XXXVI/260/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gd. w 2010 r. - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2845 z dnia 16.11.2009 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/152/2845

52. Uchwała nr XXXVI/261/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skarszewy w 2010 r. - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2846 z dnia 16.11.2009 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/152/2846

53. Uchwała nr XXXVI/262/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kaliska w 2010 r. - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2847 z dnia 16.11.2009 r.,
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/152/2847

54. Uchwała nr XXXVI/263/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kaliska w 2010 r. -publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2848 z dnia 16.11.2009 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/152/2848

55. Uchwała nr XXXVII/267/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim poprzez likwidację Oddziału Otolatyngologicznego i niektórych komórek organiacyjnych, przekształcenie Oodziału Chirurgicznego Ogólnego w Oddział Chirurgiczny Ogólny i Pododdziałem Otoloryngologicznym i utworzenie Zespołu Transportu Sanitarnego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2849 z dnia 16.11.2009 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/152/2849

Uchwała nr XXXVII/268/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim poprzez utworzenie w jego strukturze Oddziału udarowego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2850 z dnia 16.11.2009 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/152/2850

56. Uchwała nr XXXIX/279/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 24 poz. 430 z dnia 18.02.2010 r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/24/430

Uchwała Nr XLV/315/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 94 poz. 1834 z dnia 13.07.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/94/1834

Uchwała III/8/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego 2010-12-22 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/14/367

Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 134 poz. 2716 z dnia 19.10.2011 r - zmiany uchwałą Nr IX/68/2011 z dnia 23.09.2011 - publikacja Dz. U. Nr 134 poz. 2716 z dnia 19.10.2011 r
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/107/2191/

Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego – publikacja Dz. U. Woj. Pomorskiego Rocznik 2012 poz. 38 z dnia 10.01.2012
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2012/5/38

57. Uchwała nr XL/287/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 27 poz. 469 z dnia 23.02.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/27/469

58. Uchwała Nr XLII/298/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Smętowie Granicznym - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1006 z dnia 22.04.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/58/1006

59. Uchwała Nr XLII/300/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starogardzki, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1004 z dnia 22.04.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/58/1004

Uchwała Nr XLV/314/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starogardzki, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 94 poz. 1833 z dnia 13.07.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/94/1833

60. Uchwała Nr XLV/319/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 94 poz. 1835 z dnia 13.07.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/94/1835

61. Uchwała XLVII/336/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Starogardzkiemu lub jego jednostkom organizayjnym - publikacja Dz.U. Woj. Pom. Nr 120 poz. 2321 z dnia 29.09.2010r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/120/2321

62. Uchwała XLVIII/344/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Skórcz w 2011r.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/138/2710

63. Uchwała XLIX/350/2010 Rada Powiatu Starogardzkiego 2010-10-27 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/166/3421

64. Uchwała IV/14/2011 Radu Powiatu Starogardzkiego z dnia 2011-02-11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/38/892

65. Uchwała V/27/2011 Rada Powiatu Starogardzkiego 2011-04-01 w sprawie założenia Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Sobieskiego 6
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/57/1289

66. Uchwała V/28/2011 Rada Powiatu Starogardzkiego 2011-04-01 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/57/1290

67. Uchwała V/29/2011 Rada Powiatu Starogardzkiego 2011-04-01 w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/57/1291

68. Uchwała V/30/2011 Rada Powiatu Starogardzkiego 2011-04-01 w sprawie założenia Technikum dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/57/1292

69. Uchwała V/31/2011 Rada Powiatu Starogardzkiego 2011-04-01 w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/57/1293

70. Uchwała V/32/2011 Rada Powiatu Starogardzkiego 2011-04-01 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/57/1294

71. Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok – publikacja Dz.U. Woj.Pom. Nr 177 poz. 4242 z dnia 29.12.2011.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/177/4242

72. Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - publikacja Dz.U. Woj.Pom. Nr 177 poz. 4243 z dnia 29.12.2011.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/177/4243

73. Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego - publikacja Dz.U. Woj.Pom. Nr 177 poz. 4244 z dnia 29.12.2011.
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2011/177/4244

 

 


Liczba odwiedzin : 1773
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Beata Gradowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kosiedowski
Czas wytworzenia: 2008-02-12 00:00:00
Czas publikacji: 2008-02-12 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak