Organy Powiatu 

 

Organy Powiatu 

Powiat starogardzki stanowi lokalną wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

 • miasta: Starogard Gdański, Skarszewy, Skórcz, Czarna Woda,
 • gminy: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo.
Siedzibą władz powiatu jest miasto Starogard Gdański.

Powiat ma osobowość prawną.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat posiada własny herb i flagę, ustanowione przez Radę Powiatu w drodze uchwały.

Organami powiatu są:
 • Rada Powiatu
 • Zarząd Powiatu

Działalność Rady Powiatu i Zarządu Powiatu reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z poz. zm.) oraz Statut Powiatu Starogardzkiego.


Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
 1. edukacji publicznej,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej,
 4. polityki prorodzinnej,
 5. wspierania osób niepełnosprawnych,
 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 7. kultury i ochrony dóbr kultury,
 8. kultury fizycznej i turystyki,
 9. geodezji, kartografii i katastru,
 10. gospodarki nieruchomościami,
 11. administracji architektoniczno-budowlanej,
 12. gospodarki wodnej,
 13. ochrony środowiska i przyrody,
 14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 16. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 18. ochrony praw konsumenta,
 19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 20. obronności,
 21. promocji powiatu,
 22. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.
 


Liczba odwiedzin : 8862
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2006-11-29 00:00:00
Czas publikacji: 2006-11-29 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak