Organy Powiatu 

 

Organy Powiatu

 

Powiat starogardzki stanowi lokalną wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

 • miasta: Starogard Gdański, Skarszewy, Skórcz, Czarna Woda,
 • gminy: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo.
Siedzibą władz powiatu jest miasto Starogard Gdański.

Powiat ma osobowość prawną.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat posiada własny herb i flagę, ustanowione przez Radę Powiatu w drodze uchwały.

Organami powiatu są:
 • Rada Powiatu
 • Zarząd Powiatu

 

Działalność Rady Powiatu i Zarządu Powiatu reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz Statut Powiatu Starogardzkiego.


Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury i ochrony dóbr kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • administracji architektoniczno-budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • ochrony praw konsumenta,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

 

 

Liczba odwiedzin : 10282
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2006-11-29 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-21 12:44:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak