Majątek Powiatu 

 
Majątek Powiatu 

Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

 • zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

 • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

 • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

 • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

 • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

   

Zgodnie z art. 32 wyżej cyt. ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do jego zadań należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.

 

Liczba odwiedzin : 2300
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2007-09-21 00:00:00
Czas publikacji: 2007-09-21 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak