Starostwo Powiatowe 

 
 
Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:  

 

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017, poz. 1868), Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 ze zm.), Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm.), Statutu Powiatu. 

Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania powiatu. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

Starostwo Powiatowe wykonuje:  

Określone ustawami: zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, zadania z zakresu administracji rządowej, inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.

 

Siedzibą Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim jest budynek przy ul. Kościuszki 17.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu - Uchwałą Nr 1/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r. uchwalił Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim określa organizację i zasady działania Starostwa oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne i aktualnie określa go:
 
Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 21 listopada  2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
 
Uchwała Nr 5/36/2018 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
 

Liczba odwiedzin : 16623
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2008-02-20 15:33:35
Czas publikacji: 2019-01-09 09:22:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak