Zamówienia Publiczne 

 
 

Podstawą prawną udzielania zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami).

Zgodnie z definicją przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy) a wykonawcą (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego - wykonawcy mogą występować wspólnie), których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Zastosowanie innego trybu niż przetarg nieograniczony lub ograniczony, możliwe jest jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie, gdy wystąpią przesłanki dopuszczalności danego trybu. Poza przetargiem nieograniczonym i ograniczonym ustawa przewiduje następujące tryby udzielania zamówień publicznych:

 1. negocjacji z ogłoszeniem,

 2. dialogu konkurencyjnego,

 3. negocjacji bez ogłoszenia,

 4. zamówienia z wolnej ręki,

 5. zapytania o cenę,

 6. licytacji elektronicznej.

 Do zamówień o wartości poniżej 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy.

 W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania z wykonawcami mającego na celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający umożliwia w swojej siedzibie albo w siedzibie własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzenie kopii lub odpisów protokołu wraz załącznikami lub przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego.

 

Liczba odwiedzin : 16253
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Beata Gradowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2004-03-10 00:00:00
Czas publikacji: 2017-01-13 09:39:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak