Wzory Wniosków 

 

 

 

 

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne karty spraw wydziałów tutejszego Starostwa zawierające informacje m.in. nt. miejsca załatwiania spraw, niezbędnych dokumentów i innych. Zawarte w nich informacje wraz z opublikowanymi Wnioskami i Formularzami z pewnością pomogą Państwu w załatwianiu spraw w naszym Urzędzie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim  z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, zarządzający administracyjnie również danymi osobowymi w obiektach przy Kościuszki 17A, Kościuszki 13, i Mickiewicza 9,  zwany dalej Starostwem; 
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,
- podanie Starostwu danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB)
 
Wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie projektu budowlanego.
Karta Informacyjna AB-1
Wniosek o pozwolenie na budowę
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Informacje uzupełniające
 
Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę.
Karta Informacyjna AB-2
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Informacja uzupełniająca
 
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
Karta Informacyjna AB-3
Zgłoszenie
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Informacja uzupełniająca
 
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
Karta Informacyjna AB-4
Zgłoszenie
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniająca
 
Przenoszenie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
Karta Informacyjna AB-5
Wniosek
 
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Karta Informacyjna AB-6
Zgłoszenie
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniająca
 
Inne wnioski AB
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
 
 
Wydział Edukacji (ED)
 
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Karta Informacyjna ED
 
 
 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (GG)
 
Sporządzenie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów.
Karta Informacyjna GG-1
Wniosek
 
Sporządzenie kopii bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz kopii Mapy Ewidencyjnej.
Karta Informacyjna GG-2
Wniosek
 
Wgląd do materiałów do celów wyceny.
Karta Informacyjna GG-3
Wniosek
 
Sporządzenie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości.
Karta Informacyjna GG-4
Wniosek
 
Wydanie decyzji zatwierdzającej klasyfikację.
Karta Informacyjna GG-5
 
Rejestracja umowy dzierżawy.
Karta Informacyjna GG-6
Wniosek
 
Udzielenie informacji z zasobu geodezyjnego (Sporządzenie mapy do celów informacyjnych).
Karta Informacyjna GG-7
Wniosek o udostępnienie materiałów z PZGiK
 
Przyjęcie zgłoszenia roboty geodezyjnej, udostępnienie danych z zasobu i poświadczenie dokumentacji dla zleceniodawcy.
Karta Informacyjna GG-8
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Zawiadomienie o wykonaniu pracy geodezyjnej
Informacja PODGK do wykonania pracy geodezyjnej: podział, wznowienie granic i rozgraniczenie
Informacja PODGK do wykonania pracy geodezyjnej: pomiar syt-wys, pomiar uzbrojenia, pomiar budynku i budowli
 
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Karta Informacyjna GG-10
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu projektu
Narady koordynacyjne - Informacja
 
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Karta Informacyjna GG-12
 
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Karta Informacyjna GG-13
 Wniosek
 
Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności dla nieruchomości Skarbu Państwa.
Karta Informacyjna GG-14
 
Przeniesienie własności.
Karta Informacyjna GG-15
 
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Karta Informacyjna GG-16
 
Zezwolenie na wykreślenie hipoteki - ciężaru realnego.
Karta Informacyjna GG-17
 Wniosek
 
Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją budynków i lokali.
Karta Informacyjna GG-18
Załącznik
 
 
 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (KD)

 
Rejestracja pojazdów nowych
Karta Informacyjna KD-1
 Wniosek
 
Rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy
Karta Informacyjna KD-2
 Wniosek
 
Rejestracja pojazdów z terenu RP
Karta Informacyjna KD-3
 Wniosek
 
Wyrejestrowanie pojazdów
Karta Informacyjna KD-4
 Wniosek
 
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
Karta informacyjna KD-5
Wniosek
 
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy. Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę - PKK
Karta Informacyjna KD-6
Wniosek strona 1 oraz strona 2
Oświadczenie - zgoda rodziców, opiekunów
 
Wymiana prawa jazdy
Karta Informacyjna KD-7
Wniosek strona 1 oraz strona 2
 
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego
Karta Informacyjna KD-8
Wniosek strona 1 oraz strona 2
 
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
Karta Informacyjna KD-9
Wniosek strona 1 oraz strona 2
 
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Karta Informacyjna KD-10
Wniosek
 
Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców
Karta Informacyjna KD-11
Wniosek
 
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Karta Informacyjna KD-12
Wniosek
 
Uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów
Karta Informacyjna KD-13
 
Licencje na transport drogowy osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Karta Informacyjna KD-14
Wniosek
 
Zaświadczenia na transport drogowy na potrzeby własne
Karta Informacyjna KD-15
Wniosek
 
Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego
Karta Informacyjna KD-16
Wniosek
 
Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej
Karta Informacyjna KD-17
Wniosek
 
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego dla kategorii I, II, III
Karta Informacyjna KD-18

Wniosek kat. I

Wniosek kat. II
Wniosek kat. III-VI
 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Karta Informacyjna KD-19
Wniosek
 
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Karta Informacyjna KD-20
Wniosek
 
Inne wnioski WKTiD
Wniosek o wpisanie adnotacji (Hak, GAZ, itp.)
 Wniosek - zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Pełnomocnictwo
Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pojeździe/Kserokopii dowodu rejestracyjnego
Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie działalnośći gospodaczej z zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne
 

Informacje dodatkowe:

Informujemy Państwa, że na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest możliwość sprawdzenia statusu sprawy dotyczącej odebrania dowodu rejestracyjnego pojazdu lub prawa jazdy. Poniżej podano bezpośrednie linki.
Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny → https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Status Spraw Interesanta- Prawo Jazdy → https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
Dodatkowo odbiór w/w dokumentów można sprawdzić telefonicznie u pracowników Wydziału Komunikacji , Transportu i Dróg pod numerami telefonów: 58 767 35 29 lub 58 767 35 28.
Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  www.mib.gov.pl znajdą Państwo informacje na temat rejestracji pojazdów i praw jazdy. Dodatkowo można sprawdzić wzory dowodów rejestracyjnych obowiązujące w krajach unii europejskiej w zakładce: Strona główna >>Zadania>> Transport >> Transport drogowy >> Pojazdy >> Wzory dowodów rejestracyjnych (http://mib.gov.pl/2-Wzorydowodowrejestracyjnych.htm ).
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl są informacje dotyczące aktualnej listy tłumaczy przysięgłych. W zakładce: Rejestry i ewidencje -> Tłumacze przysięgli -> Lista tłumaczy przysięgłych znajdą państwo wyszukiwarkę, która pozwala znaleźć tłumacza przysięgłego danego języka w dowolnym regionie kraju.

 
 

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu (KS)

 
Rejestracja nowo powstałych stowarzyszeń kultury fizycznej i wydawanie decyzji dotyczących wpisu do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
Karta Informacyjna KS-1
 Wniosek
 
Rejestracja nowo powstałych Uczniowskich Klubów Sportowych.
Karta Informacyjna KS-2
 Wniosek
 
Wydawanie decyzji dotyczących wpisu do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
Karta Informacyjna KS-3
 Wniosek
 
Udzielanie, przekazywanie, rozliczanie oraz kontrola dotacji udzielanej organizacjom pozarządowym.
Karta Informacyjna KS-4
Wniosek
Sprawozdanie
 
 
 

Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej (KM)

 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek.
Karta Informacyjna KM-1
 Wniosek
 
 
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OS)
 
Wydawanie zezwoleń na hodowlę lub utrzymywanie chartów i ich mieszańców.
Karta Informacyjna OS-1
 
Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej.
Karta Informacyjna OS-2
 
Przyznawanie dotacji na zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo.
Karta Informacyjna OS-3
 
Wydawanie zezwoleń o przedwczesny wyrąb lasu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa z powodu przebudowy drzewostanu.

Karta Informacyjna OS-4

 
Wydawanie w przypadkach losowych zezwoleń na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Karta Informacyjna OS-5

 
Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny.

Karta Informacyjna OS-6

 
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
Karta Informacyjna OS-9
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 
Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego wykorzystywanego do połowu ryb
Karta Informacyjna OS-10
Wniosek
  
Wnoszenie sprzeciwu w sprawie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
Karta Informacyjna OS-12
 
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
Karta Informacyjna OS-13
 
Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.
Karta Informacyjna OS-14
 
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Karta Informacyjna OS-15
 
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Karta Informacyjna OS-16
 
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
Karta Informacyjna OS-17
 
Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
Karta Informacyjna OS-18
Wniosek
 
Zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej.
Karta Informacyjna OS-19
 
Zezwolenie na zbieranie odpadów.
Karta informacyjna OS-21
 
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Karta informacyjna OS-22
 
Zaświadczenie stwierdzające czy działka/i nie jest/nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu sporządzonym dla lasów niestanowiących Skarbu Państwa lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanów lasów
Karta informacyjna OS-24
Wniosek
 
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.
Karta informacyjna OS-25
 Oświadczenie
 
 
 
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia (WZS)
 
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.
Karta Informacyjna WZS-1
Wniosek
 
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK)
 
Skierowanie skargi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Karta Informacyjna RK
 Formularz skargi
 
 
 
Zespół Radców Prawnych (RP)
Założenie stowarzyszenia zwykłego.
Karta Informacyjna ZRP
 
 
 
Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego (PKZ)
Wydawanie pozwolenia na przeprowadzenie prak konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
Karta Informacyjna PKZ-1
Wniosek
 
Procedura związana z usuwaniem drzew i krzewów na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
Karta Informacyjna PKZ-2
Zgłoszenie
Wniosek
 
Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń
Karta Informacyjna PKZ-3
Wniosek
 


Liczba odwiedzin : 67908
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2015-09-17 15:18:53
Czas publikacji: 2019-01-08 11:35:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak