Zakresy zadań 

 

Zakresy zadań

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

 • Organizowanie pracy Zarządu oraz przewodniczenie posiedzeniom Zarządu.
 • Kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie powiatu na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących powiatu.
 • Organizowanie pracy Starostwa.
 • Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
 • Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 • Realizacja polityki kadrowej w Starostwie.
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
 • Podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu Powiatu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne oraz powiadamianie o nich Zarządu Powiatu na najbliższym posiedzeniu.
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
 • Koordynowanie prac w zakresie kompleksowego wdrażania strategii rozwoju powiatu.

 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.
 
Etatowy Członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę. W czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty lub niemożności wykonywania przez nich funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Etatowy Członek Zarządu.
 
 
 

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
 
 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie.
 • Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych.
 • Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
 • Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.
 • Zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa.
 • Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.
 • Koordynacja spraw związanych z wyborami.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

Do zadań Skarbnika Powiatu pełniącego jednocześnie funkcje głównego księgowego budżetu powiatu należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych, a ponadto:
 • Sprawowanie nadzoru i koordynowanie gospodarki finansowej służb księgowych jednostek powiatowych.
 • Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji budżetu powiatu oraz bieżące informowanie Zarządu o realizacji budżetu.
 • Przekazywanie komórkom organizacyjnym Starostwa wytycznych do opracowywania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.
 • Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem budżetu powiatu.
 • Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 • Informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
 • Dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych.
 • Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.
 • Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty i Zarządu.

 

Do wspólnych zadań wydziałów należy:

 • Prowadzenie spraw przypisanych przepisami prawa do właściwości Starosty.
 • Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty.
 • Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty.
 • Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Podejmowanie działań w zakresie usprawniania organizacji, metod i form pracy Starostwa.
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
 • Rozpatrywanie i załatwianie petycji.
 • Prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
 • Realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie.
 • Dokonywanie zakupów, inwestycji i usług zgodnie z przepisami dot. finansów publicznych oraz zamówień publicznych.
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz zadań wynikających z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w tym ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek.
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności lobbingowej.
 • Rozpatrywanie i załatwianie - w porozumieniu z Referatem Biuro Rady Powiatu - interpelacji, zapytań i wniosków radnych.
 • Współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez wydziały.
 • Nadzór nad realizacją zadań publicznych powierzonych w drodze porozumień i umów.
 • Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych.
 • Współdziałanie w realizacji zadań w zakresie obronności.
 • Współdziałanie w zakresie realizacji zadań związanych z wyborami.
 • Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Starogardzkiego i innych Programów przyjętych przez Radę.
 • Stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Aktualizacja danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych Wydziałów / Zespołów określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.
 


Liczba odwiedzin : 1686
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2007-04-26 15:13:55
Czas publikacji: 2016-12-16 08:37:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak