Sposób załatwiania spraw 

 

Sposób załatwiania spraw 

 1. Pracownicy Starostwa obowiązani są załatwiać sprawy niezwłocznie.
   
 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi,  przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
   
 3. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 4. Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania. Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji państwowej pracownicy stosują przepisy KPA lub inne przepisy proceduralne, a dziedzinie merytorycznej – przepisy prawne normujące dany dział gospodarki lub administracji.

 5. Pracownicy załatwiający sprawy obywateli są obowiązani do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego oraz czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 6. Z reguły obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne może być stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stoją na temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

 7. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz czynności w terenie sporządza się, o ile nie jest dla nich przewidziana forma protokołu – notatkę służbową lub czyni się adnotację na aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają istotne znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy.

 8. Pracownicy załatwiają sprawy wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

 9. O każdym przypadku nie załatwiania sprawy w terminie określonym w pkt. 3 pracownik obowiązany jest zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 10. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z pkt. 9 podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

 


Liczba odwiedzin : 2140
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2008-02-20 00:00:00
Czas publikacji: 2008-02-20 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak