Rejestry i ewidencje 

 

 

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim prowadzi:
 1. REJESTRY :
  • Rejestr uchwał Rady Powiatu Starogardzkiego,
  • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Starogardzkiego,
  • Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu Starogardzkiego,
  • Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych Rady Powiatu Starogardzkiego,
  • Rejestr zarządzeń Starosty,
  • Rejestr skarg i wniosków,
  • Rejestr skarg wniesionych do Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  • Rejestr stowarzyszeń,
  • Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej – rejestr uczniowskich klubów sportowych,
  • Rejestr wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej,
  • Rejestr wydanych decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej,
  • Rejestr twórców i animatorów kultury,
  • Rejestr kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, 
  • Rejestr wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia,
  • Rejestracja zwierząt egzotycznych,
  • Rejestr wnioskow o pozwolenie na budowę i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • Rejestr awansów zawodowych nauczycieli,
  • Rejestr wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
  • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim,
  • Rejestr umów i porozumień zawieranych przez Powiat, podpisywanych przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego,
  • Rejestr zamówień publicznych,
  • Rejestr petycji.
 2. EWIDENCJE:
  • Ewidencja upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty,
  • Ewidencja umów zlecenia i umów o dzieło,
  • Ewidencja instruktorów uprawnionych do szkolenia kierowców,
  • Ewidencja diagnostów uprawnionych do qykonywania badań technicznych pojazdów,
  • Ewidencja gruntów i budynków,
  • Ewidencja zgłoszeń robót geodezyjnych,
  • Ewidencja użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa,
  • Ewidencja decyzji z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
  • Ewidencja pozwoleń wodnoprawnych do szczególnego korzystania z wód,
  • Ewidencja skarg z zakresu ochrony środowiska,
  • Ewidencja wniosków dotyczących udzielanych informacji o środowisku i jego ochronie,
  • Ewidencja pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz wydanych pozwoleń wodnoprawych w trybie art. 77 ust.2 ustawy Prawo wodne,
  • Ewidencja spraw związanych z udzielaniem dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Ewidencja spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego,
  • Ewidencja zgłoszeń robót budowlanych i zgłoszeń rozpoczętych budów,
 3. ZBIORY:
  • Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat,
  • Zbiór informacji o organizacjach pozarządowych z terenu powiatu.
 4. ARCHIWUM ZAKŁADOWE:
  • W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych – utworzono archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

 

Udostępnianie informacji publicznej z rejestrów, ewidencji i zbiorów – następuje na wniosek na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem informacji podlegających ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 


Liczba odwiedzin : 2230
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2007-04-26 09:17:48
Czas publikacji: 2016-12-16 08:18:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak