http://bip.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wzory Wniosków


Poniżej znajdziecie Państwo aktualne karty spraw wydziałów tutejszego Starostwa zawierające informacje m.in. nt. miejsca załatwiania spraw, niezbędnych dokumentów i innych. Zawarte w nich informacje wraz z opublikowanymi Wnioskami i Formularzami z pewnością pomogą Państwu w załatwianiu spraw w naszym Urzędzie.
 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim  z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, zarządzający administracyjnie również danymi osobowymi w obiektach przy Kościuszki 17A, Kościuszki 13, i Mickiewicza 9,  zwany dalej Starostwem; 
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,
- podanie Starostwu danych osobowych jest dobrowolne,

 
 
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB)
 
Wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie projektu budowlanego.
DokumentKarta Informacyjna AB-1 (37.6 KB)
DokumentWniosek o pozwolenie na budowę (130.3 KB)
DokumentOświadczenie (34.3 KB) DokumentOświadczenie (74 KB)
 
Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę.
DokumentKarta Informacyjna AB-2 (32.3 KB)
DokumentWniosek o pozwolenie na rozbiórkę (39.3 KB)
 
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
DokumentKarta Informacyjna AB-3 (34.9 KB)
DokumentZgłoszenie zamiaru budowy (37.9 KB) DokumentZgłoszenie zamiaru budowy (80 KB)
DokumentOświadczenie (34.3 KB) DokumentOświadczenie (74 KB)
 
Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
DokumentKarta Informacyjna AB-4 (36.2 KB)
DokumentZgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki (33.5 KB) DokumentZgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki (74 KB)
 
Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
DokumentKarta Informacyjna AB-5 (34.2 KB)
DokumentWniosek (28.5 KB) DokumentWniosek (69 KB)
 
Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
DokumentKarta Informacyjna AB-6 (34.6 KB)
DokumentZgłoszenie (36.9 KB) DokumentZgłoszenie (75.5 KB)
 
Inne wnioski AB
DokumentWniosek o zmianę pozwolenia na budowę (18.4 KB)
 
 
Wydział Edukacji (ED)
 
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
DokumentKarta Informacyjna ED (29.8 KB)
 
 
 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (GG)
 
Sporządzenie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów.
DokumentKarta Informacyjna GG-1 (73.2 KB)
DokumentWniosek (45.2 KB)
 
Sporządzenie kopii bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz kopii Mapy Ewidencyjnej.
DokumentKarta Informacyjna GG-2 (38.7 KB)
DokumentWniosek (63.5 KB)
 
Wgląd do materiałów do celów wyceny.
DokumentKarta Informacyjna GG-3 (33 KB)
DokumentWniosek (63.5 KB)
 
Sporządzenie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości.
DokumentKarta Informacyjna GG-4 (31.5 KB)
DokumentWniosek (12.5 KB)
 
Wydanie decyzji zatwierdzającej klasyfikację.
DokumentKarta Informacyjna GG-5 (35.1 KB)
 
Rejestracja umowy dzierżawy.
DokumentKarta Informacyjna GG-6 (33.8 KB)
DokumentWniosek (13.5 KB)
 
Udzielenie informacji z zasobu geodezyjnego (Sporządzenie mapy do celów informacyjnych).
DokumentKarta Informacyjna GG-7 (43 KB)
DokumentWniosek o udostępnienie materiałów z PZGiK (676.1 KB)
 
Przyjęcie zgłoszenia roboty geodezyjnej, udostępnienie danych z zasobu i poświadczenie dokumentacji dla zleceniodawcy.
DokumentKarta Informacyjna GG-8 (43.3 KB)
DokumentWniosek o uwierzytelnienie dokumentów (342.4 KB)
DokumentZgłoszenie pracy geodezyjnej (604.1 KB)
DokumentZawiadomienie o wykonaniu pracy geodezyjnej (378.3 KB)
DokumentInformacja PODGK do wykonania pracy geodezyjnej: podział, wznowienie granic i rozgraniczenie (28.5 KB)
DokumentInformacja PODGK do wykonania pracy geodezyjnej: pomiar syt-wys, pomiar uzbrojenia, pomiar budynku i budowli (49.4 KB)
 
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
DokumentKarta Informacyjna GG-10 (75.2 KB)
DokumentWniosek (17.5 KB)
Dokument Harmonogram narad koordynacyjnych na I półrocze 2015r. (192.7 KB)
 
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
DokumentKarta Informacyjna GG-12 (29.2 KB)
 
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
DokumentKarta Informacyjna GG-13 (22 KB)
Dokument Wniosek (25.5 KB)
 
Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności dla nieruchomości Skarbu Państwa.
DokumentKarta Informacyjna GG-14 (27.6 KB)
 
Przeniesienie własności.
DokumentKarta Informacyjna GG-15 (30 KB)
 
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
DokumentKarta Informacyjna GG-16 (28.8 KB)
 
Zezwolenie na wykreślenie hipoteki - ciężaru realnego.
DokumentKarta Informacyjna GG-17 (30.3 KB)
pdf.gif Wniosek (116KB)
 
Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją budynków i lokali.
DokumentKarta Informacyjna GG-18 (111.9 KB)
DokumentZałącznik (66.9 KB)
 
 
 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (KD)

 
Rejestracja pojazdów nowych
DokumentKarta Informacyjna KD-1 (79.3 KB)
doc.gif Wniosek (38KB)
 
Rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy
DokumentKarta Informacyjna KD-2 (79.4 KB)
doc.gif Wniosek (38KB)
 
Rejestracja pojazdów z terenu RP
DokumentKarta Informacyjna KD-3 (77.9 KB)
doc.gif Wniosek (38KB)
 
Wyrejestrowanie pojazdów
DokumentKarta Informacyjna KD-4 (77.9 KB)
doc.gif Wniosek (38KB)
 
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
DokumentKarta informacyjna KD-5 (79.5 KB)
DokumentWniosek (29.5 KB)
 
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy. Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę - PKK
DokumentKarta Informacyjna KD-6 (78.6 KB)
Wniosek Dokumentstrona 1 (384.8 KB) oraz Dokumentstrona 2 (595 KB)
DokumentOświadczenie (10.3 KB) - zgoda rodziców, opiekunów
 
Wymiana prawa jazdy
DokumentKarta Informacyjna KD-7 (77.4 KB)
Wniosek Dokumentstrona 1 (384.8 KB) oraz Dokumentstrona 2 (595 KB)
 
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego
DokumentKarta Informacyjna KD-8 (76.9 KB)
Wniosek Dokumentstrona 1 (384.8 KB) oraz Dokumentstrona 2 (595 KB)
 
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
DokumentKarta Informacyjna KD-9 (77.3 KB)
Wniosek Dokumentstrona 1 (384.8 KB) oraz Dokumentstrona 2 (595 KB)
 
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
DokumentKarta Informacyjna KD-10 (75.8 KB)
DokumentWniosek (86 KB)
 
Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców
DokumentKarta Informacyjna KD-11 (76.3 KB)
DokumentWniosek (324.2 KB)
 
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
DokumentKarta Informacyjna KD-12 (76.8 KB)
PlikWniosek (15.9 KB)
 
Uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów
DokumentKarta Informacyjna KD-13 (75.2 KB)
 
Licencje na transport drogowy osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
DokumentKarta Informacyjna KD-14 (90.7 KB)
DokumentWniosek (47.5 KB)
 
Zaświadczenia na transport drogowy na potrzeby własne
DokumentKarta Informacyjna KD-15 (75.3 KB)
DokumentWniosek (34.5 KB)
 
Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego
DokumentKarta Informacyjna KD-16 (74.9 KB)
DokumentWniosek (27.5 KB)
 
Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej
DokumentKarta Informacyjna KD-17 (73.5 KB)
DokumentWniosek (30.5 KB)
 
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego dla kategorii I, II, III
DokumentKarta Informacyjna KD-18 (75.2 KB)

PlikWniosek kat. I (15.1 KB)

PlikWniosek kat. II (15.4 KB)
PlikWniosek kat. III-VI (16.6 KB)
 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
DokumentKarta Informacyjna KD-19 (75.5 KB)
DokumentWniosek (35 KB)
 
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
DokumentKarta Informacyjna KD-20 (90.8 KB)
DokumentWniosek (43.5 KB)
 
Inne wnioski WKTiD
DokumentWniosek o wpisanie adnotacji (Hak, GAZ, itp.) (28 KB)
Dokument Wniosek - zawiadomienie o zbyciu pojazdu  (26 KB)
DokumentPełnomocnictwo (29.5 KB)
DokumentWniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych (33.5 KB)
DokumentWniosek o wydanie zaświadczenia o pojeździe/Kserokopii dowodu rejestracyjnego (32.5 KB)
 
Informacje dodatkowe:
Informujemy Państwa, że na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest możliwość sprawdzenia statusu sprawy dotyczącej odebrania dowodu rejestracyjnego pojazdu lub prawa jazdy. Poniżej podano bezpośrednie linki.
Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny →
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Status Spraw Interesanta- Prawo Jazdy → https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
Dodatkowo odbiór w/w dokumentów można sprawdzić telefonicznie u pracowników Wydziału Komunikacji , Transportu i Dróg pod numerami telefonów: 58 767 35 29 lub (058) 58 767 35 28.
Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl) znajdą Państwo informacje na temat rejestracji pojazdów i praw jazdy. Dodatkowo można sprawdzić wzory dowodów rejestracyjnych obowiązujące w krajach unii europejskiej w zakładce: Strona główna >> Transport >> Transport drogowy >> Informacje o pojazdach >> Wzory dowodów rejestracyjnych.
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (
www.ms.gov.pl) są informacje dotyczące aktualnej listy tłumaczy przysięgłych. W zakładce: Rejestry i ewidencje -> Tłumacze przysięgli -> Lista tłumaczy przysięgłych znajdą państwo wyszukiwarkę , która pozwala znaleźć tłumacza przysięgłego danego języka w dowolnym regionie kraju.
 
 

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu (KS)

 
Rejestracja nowo powstałych stowarzyszeń kultury fizycznej i wydawanie decyzji dotyczących wpisu do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
DokumentKarta Informacyjna KS-1 (28.2 KB)
pdf.gif Wniosek (40KB)
 
Rejestracja nowo powstałych Uczniowskich Klubów Sportowych.
DokumentKarta Informacyjna KS-2 (26.6 KB)
pdf.gif Wniosek (40KB)
 
Wydawanie decyzji dotyczących wpisu do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
DokumentKarta Informacyjna KS-3 (27.6 KB)
pdf.gif Wniosek (40KB)
 
Udzielanie, przekazywanie, rozliczanie oraz kontrola dotacji udzielanej organizacjom pozarządowym.
DokumentKarta Informacyjna KS-4 (26.3 KB)
DokumentWniosek (136 KB)
DokumentSprawozdanie (103.5 KB)
 
 
 
Wydział Organizacyjny (OR)
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
DokumentKarta Informacyjna OR-1 (28.2 KB)
 DokumentWniosek (75.8 KB)
 
 
 
Wydział Ochrony Środowiska (OS)
 
Wydawanie zezwoleń na hodowlę lub utrzymywanie chartów i ich mieszańców.
DokumentKarta Informacyjna OS-1 (75.4 KB)
 
Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej.
DokumentKarta Informacyjna OS-2 (75.4 KB)
 
Przyznawanie dotacji na zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo.
DokumentKarta Informacyjna OS-3 (27.5 KB)
 
Wydawanie zezwoleń o przedwczesny wyrąb lasu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa z powodu przebudowy drzewostanu.

DokumentKarta Informacyjna OS-4 (75.1 KB)

 
Wydawanie w przypadkach losowych zezwoleń na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

DokumentKarta Informacyjna OS-5 (75.4 KB)

 
Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny.

DokumentKarta Informacyjna OS-6 (77.4 KB)

 
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.1 Prawa wodnego
DokumentKarta Informacyjna OS-7 (84.7 KB)
 
Zezwolenie na transport odpadów.
DokumentKarta Informacyjna OS-15 (78 KB)
 
Wnoszenie sprzeciwu w sprawie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
DokumentKarta Informacyjna OS-16 (75.9 KB)
 
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
DokumentKarta Informacyjna OS-18 (75.5 KB)
 
Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
DokumentKarta Informacyjna OS-19 (77.4 KB)
 
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
DokumentKarta Informacyjna OS-20 (85.2 KB)
 
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
DokumentKarta Informacyjna OS-21 (80.8 KB)
 
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
DokumentKarta Informacyjna OS-22 (75.3 KB)
 
Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
DokumentKarta Informacyjna OS-23 (77.6 KB)
DokumentWniosek (558.1 KB)
 
Zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej.
DokumentKarta Informacyjna OS-24 (75.2 KB)
 
Zgłoszenie działalności polegającej na zbiórce, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów dla których nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
DokumentKarta Informacyjna OS-25 (77.6 KB)
 
Zezwolenie na zbieranie odpadów.
DokumentKarta informacyjna OS-26 (79 KB)
 
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
DokumentKarta informacyjna OS-27 (79.4 KB)
 
 
 
Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej (WZS)
 
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.
DokumentKarta Informacyjna WZS-1 (75.9 KB)
DokumentWniosek (52 KB)
 
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK)
 
Skierowanie skargi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
DokumentKarta Informacyjna RK (26.2 KB)
doc.gif Formularz skargi (46KB)
 
 
 
Zespół Radców Prawnych (RP)
Założenie stowarzyszenia zwykłego.
DokumentKarta Informacyjna ZRP (25 KB)
 
 
 
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (RR)
 
Pozwolenie wodno-prawne na wykonywanie urządzeń wodnych.
DokumentKarta Informacyjna RR-1 (33.6 KB)
 
Pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód.
DokumentKarta Informacyjna RR-2 (36.6 KB)
 
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego.
DokumentKarta Informacyjna RR-3 (29.1 KB)
pdf.gifWniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego (24KB)
DokumentWniosek o wydanie karty wędkarskiej (25.2 KB)
 
Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego wykorzystywanego do połowu ryb.
DokumentKarta Informacyjna RR-4 (29.2 KB)
doc.gif Wniosek (25KB)
 
Ilość odwiedzin114434
Osoba wprowadzającaMarcin Kosiedowski
Osoba wprowadzająca
Kontakt: tel. (58) 767 35 00, faks (58) 767 35 05, starostwo@powiatstarogard.pl
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: tel. (58) 767 35 00, faks (58) 767 35 05, starostwo@powiatstarogard.pl
Opis:
Data utworzenia2008-07-29
Data ukazania się2008-07-29
Ostatnia zmiana2015-04-14
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
Tel. 58 767 35 00, 58 767 35 01
fax 58 767 35 05


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...